Rüşvet Önleme Ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Anasayfa Politikalar Rüşvet Önleme Ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Gelişim Group olarak, ulusal ve uluslararası mevzuata uygun hareket etmeyi, kurumsal değerler ve Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri ile faaliyetleri sürdürmeyi ve de bütünlüğü sağlamak amacıyla gerekli politika ve prosedürleri yürürlüğe koymayı taahhüt eder. Gelişim Group, kendi adına iş yapan firmaların ve kişilerin de işlerini yasalara, etik değerlere uyumlu şekilde sürdürmelerini beklemektedir.

Gelişim Group yolsuzluğu ve rüşveti önleme politikasını anlamak ve uygulamasını sağlamak tüm çalışanların ortak sorumluluğudur. Politikaların içerik ve amaçlarına dair kısa özet aşağıdaki gibidir:

Gelişim Group’un Rüşvet Önleme ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ile amaçlanan Kamu Çalışanları Yasası, Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu ve OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesinde de belirtilen yolsuzlukla mücadeleyle ilgili yasa, kural ve ilkelerine uyumlu olarak faaliyetlerini sürdürmekte olduğunu teminat altına almaktır. Tüm Gelişim Group personelinin bu Politikaya uyması daima zorunludur. Gelişim Group adına iş yapan temsilciler (“Temsilciler” olarak anılacaktır), tüm çalışanlar, müşteriler ve satıcılar dahil beraber iş yaptığımız tüm firma ve kişilerin, Gelişim Group adına yürüttükleri faaliyetlerde bu Politikaya uygun davranmaları beklenmektedir.

Politika kapsamında, çalışanların ve Gelişim Group adına iş yapan firmaların bir uyum taahhütnamesi imzalamaları zorunlu olacaktır. Buna ek olarak, özellikle Temsilciler başta olmak üzere, beraber iş yapılan firmalar özel incelemeye tabi tutulacaklardır. Ayrıca, Gelişim Group adına faaliyette bulunan firma ve kişilerle yapılan sözleşmelerde işbu Politika’nın içeriği ile ilgili hüküm ve şartlarına yer verilecektir.

Politika gereği Gelişim Group çalışanlarının iş yaptıkları firma ve kişiler hakkında gerekli bilgiyi temin etmeleri şarttır. Gelişim Group’un gerekli özel incelemeyi yapabilmesi için tüm müşteri, satıcı ve diğer iş ortaklarının Gelişim Group tedarik politikasını imzalaması, ortaklık yapıları ve nihai ortakları hakkında detaylı bilgileri sunması zorunlu tutulmaktadır. Bu bağlamda Gelişim Group tarafından yapılan incelemeye, doğrudan çalışılacak olan firma ve kişinin yanı sıra işlemlerde yer alacak olan finansal kuruluşlar gibi taraflar da dahil edilmektedir.

Şüphe uyandıran herhangi bir durum olması halinde, değerlendirme yapması için durum şirket avukatına danışılmaktadır.

Çalışanlar olası bir politika ihlalinin Gelişim Group üzerinde yaratabileceği ciddi sonuçlar hakkında bilgilendirilir. Uyumun zorunlu olduğu, Politikaların ihlal edilmesi halinde ya da bir ihlalin raporlanmaması halinde çalışan açısından bu durumun iş akdinin feshine kadar varabilen disiplin işlemleri uygulanır.

TANIMLAR

Yolsuzluk: bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

Rüşvet: bir kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi, bunlara aracılık edilmesi gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep eden tarafa veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasına çıkar sağlamasıdır.

Rüşvet ve yolsuzluk; nakit ödemeler, siyasi ya da diğer bağışlar, komisyon, sosyal haklar, hediye ve ağırlama, diğer menfaatler olarak pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir.

Gelişim Group her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür.

Gelişim Group tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir. Bu kapsamda verilebilecek hediyeler ve bunların kayıt altına alınması ile ilgili esaslar İş Etiği Politikası’nda yazılı hale getirilmiştir.

Hediyenin kabulü için de aynı ilkeler geçerlidir ve bu ilkelerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket İK ve üst yönetimine bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Gelişim Group’da görev alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.